Работническо-селска партия, за работническата класа и за социалистическата алтернатива!
НОВИНИ

Малко от историята на БРСП.Нашето отношение към ЕС и НАТО  още тогава.

Българска работническо-селска партия

Организационен Комитет

За провеждането на извънреден конгрес

емаил: в Интернет: brsp90@hotmail.com, стр.в интернет: brsp-party.ml

 

 

Протокол

От първото заседание на Организационният комитет за провеждане на извънреден конгрес

 

            Днес  22.08. 2019 г. в гр. Варна,  се проведе първото заседание на сформирания организационния комитет /ОК/, след като мина срока по чл.29 от устава, НК да свика извънреден конгрес. Всеки член на НК е уведомен с писмо от 20 март 2019 г. за искането на 7 областни организации на извънреден конгрес, с покана от съпредседателя Пенка Недялкова Бетовска да се проведе на 06,04.2019 год. пленум на НК по този въпрос. Не само тогава, но и досега 5 от 9–те члена на НК, начело със съпредседателят Тодор Жеков не проявиха абсолютно никакъв интерес вече пълни 5 месеца, двойно повече отколкото е по устав-2.1/2 месеца.

 Присъстваха: Пенка Недялкова Бетовска- съпредседател на НК , Стилиян Иванов Гацински -от Враца, Борислав Кирилов Маринов.от обл.Плевен,Георги Иванов Георгиев, Васил Петров Жеков и Атанас Венецков Николов- всичките от обл.Варна, Зюлкюф Ахмед Бурук-от обл.Шумен и Тонислав Стефанов Станев-от обл.В.Търново.

Установи се телефонна връзка с Максим Иванов Генов-от София, Стоян Иванов Василев-от Пловдив, Росица Димитрова Антова-от  София, зам. Председател на НК и с Борис Колев Иванов от гр.Ямбол,всичките в момента на работа или в командировка в чужбина. Съгласно чл.34 от Устава, те също се смятат за присъстващи на заседанието.

            Или общо присъстващи- 12 члена на БРСП основаващи Организационен Комитет/ОК/ с правата на НК, за провеждане на Извънреден конгрес.Всички членове на ОК гласуваха за свикването на II-ри извънреден /VII- ми пореден/ конгрес на партията.

След направените разисквания, ОК взе следните решения:

-Да се изпълнят препоръките в решението на СГС от 13.08.2019, като с настоящия протокол на ОК се изпълнява т.4, т.3 е дори двойно преизпълнена, остава да се изпълнят т.1 и т.2

-Присъстващите избраха за председател на ОК др.Максим Иванов Генов  и за  Секретар-Васил Петров Жеков

            -Председателят предложи следния дневен ред:

1.Определяне на датата,местото и дневния ред на конгреса,

2.Определяне на комисиите които да докладват на конгреса,

3.Определяне представителността за конгреса и броя на делегатите по области.

По т.1 се изказаха другарите Пенка Бетовска, Васил Жеков, Тонислав Станев и Зюлкюф Бурук.

-Предложени бяха градовете: София, Горна Оряховица и Велики Преслав.

С  10 гласа, 1 против и  1 въздържал се, прие  конгресът да се проведе в гр. Горна Оряховица.Сборен пункт-чакалнята на ж.п.гара, 11,00 часа. Конгреса ще се проведе в конферентната зала на х-л „Раховец“ от 12 ч.

-Датата на конгреса се определи на 10 ноември 2019 г./неделя/

 Единодушно беше гласувано решението, конгреса да се занимае само с: 

1.  Избор на ново ръководство на партията в състав, съгласно приетия на VI-тия конгрес- НК, НКРК и двама съпредседатели, представляващи партията.

2.Промени в Устава,чл.27 и 29

Така се очерта и прие дневния ред на Конгреса, които ще се проведе на 10 ноември 2019 год. в гр.Горна Оряховица.

  1. Доклад на председателят на мандатната комисия. Докладва председателят на мандатната комисия

  2. Причини за свикването на извънреден конгрес и състояние на партията- докладва Пенка Бетовска.

  3. Доклад на председателят на комисията по проектолистата. Избор на нов състав на НК и НКРК.

4. Промени в чл.27 и 28 от Устава. Докл.В.Жеков

5. Първи пленум на НК веднага след конгреса за избор 2-ма съпредседатели,представляващи партията,5-членен състав на председателството, длъжности в председателството. Избор на председател и зам.председател в НКРК.

 

По т. 2 от днешният дневен ред се изказаха другарите Атанас Николов, Георги Иванов и Борис Иванов и Росица Антова.Те предложиха следните решения,които се гласуваха:

-Единодушно се  стигна до решението да се създадат три комисии: мандатна, по проекто-листата и за промяна на чл.27 и 29 от устава, от по 3-ма члена.За мандатната комисия бяха избрани: Борис Колев Иванов- председател, Борислав Кирилов Маринов и Стоян Иванов Василев.

-Единодушно за комисията по проекто-листата бяха избрани: Максим Иванов Генов, Пенка Недялкова Бетовска и Росица Димитрова Антова.

-Единодушно за комисията по промяна на чл.27 и чл.29 от устава бяха избрани: Васил Петров Жеков-председател, Зюлкюф Ахмед Бурук и Георги Иванов Георгиев.

  По т.3 Др. Васил Петров Жеков предложи и се прие нормата на представителност да остане същата, като за VI-тия конгрес-55 члена на делегат,а също така докладва, че съгласно Устава, чл.28, членовете на НК и НКРК по право участват в работата на следващ конгрес, а те са всичко-----------------------------10 делегата.

-Съгласно нормата на представителност и членския състав на партията, делегатите по области се определят така::

                                   от София-------------------------------------------------------    2 + 3 по право

                                   от София област ---------------------------------------------     1

                                   от Враца --------------------------------------------------------- 2

                                   от Плевен ------------------------------------------------------   1 + 1 -“-

                                   от В.Търново----------------------------------------------------  1

                                   от Шумен--------------------------------------------------------  3

                                   от Варна---------------------------------------------------------- 3 + 2 –„-

                                   от Пловдив -----------------------------------------------------  5 + 1 –„-

                                   от Ст.Загора-----------------------------------------------------  2

                                   от Ямбол--------------------------------------------------------   1 + 1 –„-

                                   от Сливен-------------------------------------------------------   1

                                   от Хасково-------------------------------------------------------  1

                                   от Бургас --------------------------------------------------------  1

                                   от Добрич………………………………………………………………………………..     0 +2

                                   …………………………………………………………………………………..

                                   …………………………………………………………………………………..

                          -От области , където няма изградени структури, до конгреса се допуска участието само на един учредител на организацията, своевременно подал заявление за членство в Партията.

    -Задължава Васил Жеков до  24.08.2019 г- г. да публикува настоящето  решение в  Интернет страницата на БРСП  brsp-party.ml, в страницата на партията във ФБ и в блога на партията http://gevara01.blog.bg/ в същия срок.

   -Задължава председателят и секретарят на ОК до 30.08.2019 г. писмено да уведомят областните председатели за настоящето решение и за броя на делегатите по области.

           

         Поради изчерпване на дневния ред, първото заседание на ОК  беше закрито.

Подписали:

Председател на ОК………………………..                         Секретар:…………………….

                                                                                           

Писмата до обл.комитети и образците от  примерните  протоколи за обл. конференции и събрания  виж тук:

До ВСИЧКИ! ДО ВСИЧКИ!

Граждани на Република България!

        Много от Вас намразиха всички буржоазни партии в родината ни. И с право! Но има една особена, истинска народна, най-демократична и независима партия -Българската работническо-селска партия. Единствената алтернатива на лъжливите буржоазни партии!

    БРСП  е  единствената  автентична  лява  партия  днес! Тя се бори  за смяна на  строя, за ликвидиране  на  капитализма! Друга  такава  партия  има  ли  днес? Не, няма! Целта  е  социалистическа  пазарна  икономика  по  Маркс и  средствата  за  производство  да са обществена собственост,  у  работниците   и  селяните, у   избраните, но  подчинени  ръководители  пак  на  работниците  и  селяните! За възможно най-ниско равнище на бюрокрацията. Заплатите на най-висшите държавни служители да бъде равна на една средна работническа заплата. Пенсионната система - наистина солидарна. Равни пенсии за равен трудов стаж. Местната власт, съставена от делегирани представители на работническите колективи и представителите на пенсионерите, сменяеми по всяко време, изпращащи делегати за републиканските съвещания, също избирани и сменяеми по всяко време. Референдуми по всички важни въпроси на държавата и селищата в страната.  Това  е  разликата  от  преди 1989 г. Тогава  тези  средства  бяха  в  държавата  и  се  крадеше, разхищаваше, неглижираше, не  се  работеше  активно... поради  липса  на  социалистическа  пазарна  икономика!

    При  пазарната  социалистическа   икономика  средствата  са  в  трудовия  ко-
 лектив,  у  работниците  и  никой  няма  да  краде  от  себе   си, от  колектива, от  предприятието,  в  което  членува  и  работи! Конкуренцията  е между работнически колективи и доказано работи:  Китай, Виетнам  и  други! Като добавим и хубавите страни на държавния социализъм до 1989 г.: безплатното образование и здравеопазване, максимум 3 банки, държавна БНБ, инвестиционна и кредитно-търговска, кооперативното движение, трудовите бригади на учащите се, става ясно какви са основните предимства са социалистическата икономическа система. Ще използваме и добрите страни на частно-капиталистическата система след същата дата, та до днес, а имено: свободното слово,свободните медии, свободно пътуване по света:

                                                             БРСП  е  ЗА:
  -  СОЦИАЛИЗЪМ, РАЗЛИЧЕН  ОТ  ПОЗНАТИЯ  У  НАС  В  ПЕРИОДА  1944-1989г. -ИСТИНСКИЯ, МАРКСОВИЯ СОЦИАЛИЗЪМ;
  -  РАБОТНИЧЕСКА  ДЕМОКРАЦИЯ;
  -  ПАЗАРНА  СОЦИАЛИСТИЧЕСКА  ИКОНОМИКА;

 -  МНОГОПАРТИЙНА  СИСТЕМА, СВОБОДА  НА  ПЕЧАТА;

 - БЕЗПЛАТНО  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  И  БЕЗПЛАТНО

  ОБЩОДОСТЪПНО  ОБРАЗОВАНИЕ. 
                                                           БРСП  е  ПРОТИВ:
  - ЧЛЕНСТВОТО  В  НАТО  И  ЕС;
  - НАЛИЧИЕ  НА  ЧУЖДИ  ВОЕННИ  БАЗИ  В  БЪЛГАРИЯ;
  -  РАЗДЕЛЕНИЕТО  НА  БОГАТИ  И  БЕДНИ;
  -  ЕКСПЛОАТАЦИЯТА - ЧАСТНА  И  ДЪРЖАВНА. 
        БРСП  има  за  цел  консолидиране  на   всички  български  граждани  за едно  велико  дело:   Спасението  на  майка  България!

       За това дело сега са нужни честни, смели и безкористни мъже и жени, верни на идеята хора. Такива са членовете на БРСП! Стани член на автентична, народна, лява партия за Майка България!

                              От организационния комитет за провеждане на Извънреден конгрес

Братските партии по света осъждат израелските убийства на палестинци.

Горещи новини от протеста срещу фалшивия конгрес на БРСП във Варна и новини от самия псевдо-конгрес.

Протестът премина успешно. От предварително заявените 10 участници дойдоха 3 -ма от Варненската организация, 3-ма от Автономния работнически синдикат и 2-ма симпатизанти на партията- фактически много добро представяне, тъй като обикновено други път идват половината от заявилите участие. Всички членове на Варненската, Софийската и Шуменската организация удържаха на дадената дума,че няма да участват в този псевдо-конгрес с изключение на наказаната от организацията, където членува за разколническата си дейност, Димитринка Христова от София.Община Варна разреши протеста и реда.Благодарим. С предварително подготвени плакати заявихме нашето отношение към организираното от Тодор Жеков и Мирослав Янков- двамата гладни за власт кариеристи-вожддисти, единият ще предава формално,другия ще приема, на това събитие. Нахвърлиха се господата срещу мен, но този път срещнаха мощния отпор: на Георги Иванов, предишният председател на партията, който разкри що за човек е Тодор Жеков, младите хора от синдиката, нашите симпатизанти. Нямаха и двадесет човека, половина от които, както и очаквах НЕ ЧЛЕНОВЕ на партията,ПОКАНЕНИ "делегати",ИЗКЛЮЧЕНИ за разколническата си дейност от други партии. Какъв букет от разнолики хора-не мога да се насладя на този състав на тъй-наречения конгрес.........!!! Пожелаваме им "успешна работа", ние се опитахме да им обясним,каква глупава и разколническа проява извършват преди "конгреса", Софийски градски Съд ги чака след "конгреса", за да им дообясни това ,което ние не успяхме.

    Уважаеми наемни работници и служители, селяни, пенсионери!

 

   Ако сами не си помогнем, няма кой да ни помогне. Българската работническо-селска партия е Вашата партия.Това е партията на бъдещето , с най-добрата програма,реализацията  на която ще ни направи щастливи хора.Заедно можем! Организирайте се в местна структура на БРСП!              

Gsm: 0889082901,0879430508,  brsp-party.ml

Новогодишно поздравление

към членовете и симпатизантите на БРСП

Измина още една трудна година за партията, за българският народ и за комунистическото движение в света. Настъпи новата 2019 година. Използваме случая да пожелаем на всички трудови хора в България и света преди всичко мирна от към войни нова година и много успехи на братските партии и движения, борещи се за народовластие, справедливост, против експлоатацията.

2018г.беше не-успешна година за БРСП. Две години изминаха с надеждата, че една част от ръководството на партията ще се осъзнаят и ще прекратят потъпкването на Устава на партията, решенията на VI и VII пленуми на партията, че ще се заемем с истинска работа сред народа. Вместо това „другарите“решиха чрез фалшив конгрес да продължат да блокират дейността на партията и засега успяват. Дано още в началото на 2019 г. се осъзнаят ,че иначе лошо.

През годината управляващите десни партии продължиха с орязването  правата на наемните работници, служителите и селяните.Едва през ноември народният гняв избухна и поне движението „Системата ни убива“ успя в законова форма да превърне исканията си. Явно през тази година предстои нов сериозен сблъсък с управляващите. Двата избора през тази година ще покажат промените в общественото мнение, но дали БРСП ще участва поне в местните избори е въпрос неизвестен, заради  неистовото желание на Тодор Жеков да е вечен съпредседател.

БРСП приветства революцията на „жълтите жилетки“ във Франция и ще подкрепи активно  вече появилото  се в България идентично движение.Време е и в България да се противопоставим на орязването на правата на трудещите се, от властта и капитала.

Желаем на всички успех в плановете на всеки за 2019 година. Нека издигнем на ново ниво солидарността  ни е честита новата 2019 година!

 

Пенка Бетовска- съпредседател на НК на БРСП.

Васил Жеков-представляващ ИТ“Марксистко-работническо“в БРСП.

                Мирен протест/piket/ срещу опита за узурпиране на БРСП от вождисти- кариеристи!

                На 17. ІІ.2018 год. на ул.”Дунав”, №5,от 9-10 ч. Марксисткото-работническо идейно течение в партията /МРИТ/организира протест срещу неопределила се идейно група в партията, жадна  единствено за безконтролна и безсрочна власт, грубо нарушаваща Устава на партията,незачитаща през цялата 2017 год.колективните решения на висшият орган на партията между конгресите- Националният комитет, опитваща се на тази дата да организира фалшив извънреден конгрес на партията. Ние искаме да заявим ясно: БРСП-Варна, БРСП-Шумен,БРСП-София и мнозинството от членовете на партията в страната осъждат фракционната и авторитарна власт на единият от съпредседателите ни- Тодор Стоянов Жеков,кариерист от класа с голямо его и вече с много мандати,провалил двата редовни пленума през 2017 год., че нито той ,нито подготвяния от него приемник с лъжи и фалшификации няма да излъжат, честните и дългогодишни членове на партията, няма да променят марксисткия характер на партията.Дадохме възможност за членство в партията на идейни течения с марксистко начало- те искат да присвоят цялата партия. Най-демократичната и единствената истинска марксистка партия в България е в опасност! Призоваваме варненските марксисти да не мълчим, винаги да помним „КОГАТО НАЦИСТИТЕ ДОЙДОХА ЗА МЕН” от Мартин Нимьолер /превод: Борис Борисов и Александър Ножаров/

Когато нацистите дойдоха за комунистите,
аз мълчах;
не бях комунист.

Когато затвориха социалдемократите,
аз мълчах;
не бях социалдемократ.

Когато дойдоха за профсъюзите,
аз мълчах;
не членувах в профсъюз.

Когато дойдоха за евреите,
аз мълчах;
не бях евреин.

Когато дойдоха за мен
- вече не бяха останали хора,
които да ме защитят.

 

                Няма да допуснем в родният град на БРСП, да се провежда без протест мероприятие, накърняващо паметта на много варненци свързани с тази партия.А на приятелите ни от страната и извън страната,предлагаме да изразят солидарността си с писма в  страницата на БРСП brsp-party.ml /началната страница най-долу/ или на страницата ни в Фейсбук.

                Васил Жеков- водач на марксистко-работническо идейно течение, основател,зам. председател на Националната контролно-ревизионна комисия.

Българска работническо-селска партия-Национален Комитет

9010, Варна,кв.Чайка,бл.4,вх.А,ап.37, тел. 02 8259801,

gsm:0889082901,

email:brsp90@windowslive.com,brsp90@hotmail.com

web:brsp-party.ml

 

 

                         Декларация

               Националния комитет на Българската работническо-селска партия,на свое заседание на 5 и 6 август 2017 г. РЕШИ:

               V пленум в София проведен на 02.ІV.2017 г.беше организиран и проведен напълно по Устава на партията и ЗПП. Неговите решения не влязоха в сила поради отказа на Съпредседателят Тодор Жеков и Саша Атанасова да признаят пленума за състоял се. Отказаха да предоставят протокола на председателстващия пленума за подпис, а по-късно и на членове на НК и НКРК при поискване, показаха за пореден път тяхното самочувствие на хора стоящи над колективния висш орган на партията, които могат да не се съобразяват с взети решения на пленумите, а след провеждането на пленумите да обявяват същите за несъстояли се.

               В същото време мнозинството от членовете на НК на БРСП смята проведения извънреден пленум в Добрич за незаконно свикан и противоуставно проведен, без кворум с участието само на 3 –ма члена на НК, но за съжаление с участието на на председателят на НКРК. Обявяваме решенията му за невалидни, за незадължителни за нито един член на партията.

               Във връзка с нарушенията на Устава от председателят на НКРК,който е задължен по устав да следи за уставното провеждане и приемане на всички решения ,на всички нива в партията се състави  съответният протокол.

              Настоящият VІ разширен редовен пленум, през двата дни, се проведе напълно по Устава и всички решения би трябвало да влязат в сила, но отново господин Тодор Жеков заяви накрая,че пленум е нямало и ще трябва за пореден път  да се молим за препис от протокола, за да го внесем в Съда.

              Подписали: 1.Съпредседател на НК на БРСП…………п……………../П.Бетовска/

                                      2. Зам. Председател на НК на БРСП…………п…………/Р.Антова/

                                      3. Член на НК на БРСП………………………п………………./Ат.Николов/

                                      4. Член на НК на БРСП………………………п………………./Б.Иванов/

                                      5. Новоизбран член на НК…………………п………………/ Ив. Гецов/

                                      5. Член на НКРК на БРСП……………………п………………../Илия Йовчев/

                                      6. Член на НКРК на БРСП……………………п……………../В.Жеков/

Вече сме в 2018 г. Новогодишно приветствие към членовете и симпатизантите на БРСП

 

Приятели, скъпи другарки и другари, честита ни новата  2018 г.. Старата година отмина и надявамe се разделението в ръководството на партията също  да отмине.Чужди нам хора, извън партията,в съучастие на единият от съпредседателите ни, предизвикаха кризата в партията. Амбициозните  им намерения, кариеризмът им, не побиращ се вече в рамките на една партия и  един Устав, са към финала си. Има два варианта  за 2018 г. : или БРСП остава като партия и върви по своя път или  умира. Независимо дали ще я има  или не, в света и у нас борбата за истинският /Марксовият/ социализъм ще продължи. В  Русия сила набира движението за народовластие с много  близка до нас идеология,  Путин вече има сериозен конкурент в лицето на Павел Грудинин, ние желаем победа на Грудинин , арабският свят ври и кипи, малката и героична  КНДР сама се изправя срещу световния  хегемон, Куба отдавна вече не е сама в Латинска Америка, в Азия доминират нашите идеи, последно в Непал. В Европа борбата ни ще бъде за разпускане на НАТО и превръщането на ЕС в Европейски Социалистически Щати. Да си пожелаем  новата година да бъде много по-добра, много здраве и много успехи да ни споходят и да продължим безкомпромисната  борба за свободен труд, равенство и справедливост!

Д-р Пенка Бетовска- съпредседател на НК на БРСП,

Илия Йовчев- председател на НКРК

Важно съобщение:
Съгласно решение на СГС от 02.08.2017 г.от НК са заличени Димитър Метаксов Кичуков и Никола Геориев Арнаудов.От НКРК е заличен Николай Иванов Александров.На VІ-тия пленум, състоял се на 05.08.2017 г.на тяхно место са избрани др.др.Иван Христов Гецов и Мирослав Илиев Янков, а за член и председател на НКРК е избран Илия Христов Йовчев.
БРСП СЪОБЩЕНИЕ
 Дебат: Кой може да бъде избран за делегат на VІІ-мия конгрес на партията?
 В раздел"Новини-конгреси"

Има ли още балами да мислят, че са избирани или избират на пленуми на БРСП?

               Днес, 1  декември, трябваше да се гледа регистрационно дело 3078/1990 за  промените в ръководството на партията, направени на последния VІ- ти пленум, проведен на 5 и 6 август 2017 г. За съжаление адвоката на вносителя- съпредседателят на НК –др. Пенка Бетовска не се явява на делото, вероятно поради  заетос на друго дело, което е добре дошло за Тодор Жеков,който е помолил за прекратяване на делото! А на пленума бяха избрани 4-ма души и 10 други на собствени разноски дойдоха до Варна, други 10 от Варна и Добрич заедно с всички други 2 дена напразно избираха, дискутираха, решаваха наболелите въпроси на партията. Както предния V пленум в София, така и този, Тодор Жеков не признава. На V-тия пленум пак избирахме другари. Но и тогава и сега този унищожител на партията и на членове на партията, се подигра с избраните, с всички участници на пленумите. По закон е длъжен щом има промяна в състава на НК или НКРК да представи съответните документи в СГС. Не само че не представи нищо, другият съпредседател ги представи, но той направи всичко възможно да отлага и сега да прекрати делото. Засега го прекрати- ще обжалваме! Лично на мен по време на организацията на пленума заяви да не си правим труда ,щото няма да има пленум. То пък не само имаше, а беше с 100 % участие, но той и неговите хора дойдоха да рушат, а не да създават. Предварително са се договорили с члена на НК- Димитринка Христова да бъде на тяхна страна, същата беше избрана за протоколчик- ние я предложихме, без да знаем за измяната и. Другия протоколчик беше техния Тончо Бонев, който е сътвори протокол от заседанието на НК за „чудо и приказ”. Явно не е правил никога протокол от събрание! Лъжи и нападки- успяхме да го видим този „протокол” близо 4 месеца след това благодарение на Съдията. Подписан от Тодор Жеков- без да има право, председателстващи пленума бяха Росица Антова и Иван Гецов. Как няма да го подпише, направен по негови указания, НЕГОДЕН за доказателство за избора.

               Аз не знам с какви очи ще погледне тези които избрахме и той участва в избора, какво ще им каже, дали ще им каже, че са участвали в фалшив пленум, че се е подиграл с тях и нас?

               Сега насрочил КОНГРЕС ЗА 17 ІІ 2018 г. !!!!! Ей хора, някой да не се излъже да тръгне посред зима за Варна, пак да харчи пари. Предупредени сте! Конгрес с покани не става, този човек нито пленум /два се опита да прави/, най-малко пък КОНГРЕС има сиво вещество в главата си за да направи. 100 % съм сигурен ,че решенията на този „конгрес” няма да минат през Съда.Така че, умната! Редовен конгрес ще има, но в края на годината и вероятно той и Тончо няма да участват!

Васил Жеков

ПРОТОКОЛ

от заседание на актива на Варненската организация на БРСП              

               Днес 11.12.2017 год. на ежеседмичното заседание на актива на организацията във Варна, др.Иван Гецов докладва,че Тодор Жеков му се обаждал с настояване председателят на Варненската организация на БРСП др. Атанас Венецков Николов да реши въпроса с делегатите за назначения от него „VІІ извънреден конгрес” за 17.02.2017 г. във Варна. След обмяна на мисли се взе единодушно следното решение:

„VІІ извънреден конгрес” на Българската работническо-селска партия, определен за 17.02.2018 г. във Варна, според нас е неуставно обявен. Варненската организация не смята да участва в този нелегитимен „конгрес”.

                                                            Председател на градската организация на                                                 БРСП:      ../п/…

                                                                                                                              / Атанас В.Николов/

Разменени приветствия по случай Нова година между Световната федерация на профсъюзите /СТФ/ със седалище  в гр.Атина и БРСП

 

Отговор от БРСП|

Вчера, 15:40

WFTU International (international@wftucentral.org)

Изпратени елементи

Уважаеми другари от секретариата на СПФ,

Благодарим за пожеланията за новата 2018 година. Желаем Ви много здраве и все така да бъдете активни в световното работническо движение. Независимо, че ние членовете на Българската работническо-селска партия и членовете на сдружение "Български работнически съюз" не сме участвали досега в мероприятията на СПФ, а само сме ги следили, то моля Ви, считайте ни за Ваши членове. Много съжаляваме, че преди година-две не можахме да изпратим наш представител в Атина, сега и да искаме сме в невъзможност да изпратим наш другар,чак в Мексико! Желаем Ви много успехи през настоящата 2018 г. и дано тя стане годината, в която БРСП и БРС ще заемат своето достойно историческо место в СПФ.

от ръководствата на БРСП и БРС


От: WFTU International <international@wftucentral.org>
Изпратено: 08 януари 2018 г. 6:46
Тема: Уважаеми Бьлгарски колеги

 

 

 

Уважаеми Бьлгарски колеги

Работници,безработни, и пенсионери в Бьлгария,

По повод новата година 2018 Световната Профсъюзна Федерация Ви пожелава лично здраве, успех в живота и в борбите си.
Световната Профсьюзна Федерация има исторически връзки с България бьлгарския народ и работниците в страната.

Секретариат на

CΠΦ

8-01-2018

ATHENS

СЪБИТИЯ

.

      Чрез посолството на Р-ка Турция в София

                                                                                            До господин Президента на Република              Турция

 

Долу ръцете от известната група за революционни песни Йорум!

Членовете на групата са наши интернационални братя в борбата ни за по справедлив свят!

Вместо в затворите в Турция, ИСКАМЕ групата в България, заедно да посрещнем 1-ви май!

Песните на група Йорум,,ще пребъдат във вековете, Вашата власт, господин Ердоган е временна!

 

От Българска работническо-селска партия,

От гражданско сдружение „Български работнически съюз”

БРСП със съпредседател Пенка Бетовска подкрепя искането на майките на деца с уреждания за оставката на Валери Симеонов и призовава членовете и съмишлениците си да участват активно в протестите в страната. Подкрепяме също така инициативата на синдикатите "Защита" и "Автономен работнически" за масов протест срещу повишаването на данъка и екотаксата за стари коли, гражданската застраховка за всички коли и редица други увеличения на цените за стоки и услуги.Нека на 27 октомври да изразим нашето несъгласие с поскъпването на живота и да искаме смяна на тази жестока капиталистическа система.

Уважаеми варненски работници и служители,

Наближава първи май. По цял свят наемните работници и служители протестират на този ден за по добри условия на труд ,за по-добро заплащане на труда им. Така е и в нашите съседни държави- Турция и Гърция. Само ние, българските работници и служители, пенсионерите, поради много „големите“ ни заплати и пенсии, не се включваме в международния ден на работническата солидарност. Защото бил измислен от комунистите! Като че ли евентуалните в повече пари, влезли в твоя джоб, приятелю, вследствие на солидарността от една страна и въздействието върху психиката на капиталиста от другата страна,ох, извинете,работодателя- /колко красива дума намериха за тези, дето живеят охолно от труда на експлоатираните/ са заразени с комунизъм! Спокойно,тази идея не влиза в човека през парите в джоба, а през мозъка на съзнателния работник и служител. На юг и запад хората нямат такъв проблем, синдикатите им са силни, самите работници разбират, че са по силни, когато са обединени и затова живеят много по добре от нас. Ето пресен пример, как у нас разбираме „общата“ борба на угнетените-стигаме най-много до обединение по професии, секции и колективи,поотделно, който по-рано поиска,получава от господаря ни, Бойко Борисов. Медицинските ни сестри малко позакъсняха, но все пак самодържеца им обеща 50 милиона, които те  харесват,но ги искат всяка година и затова пак ще протестират, но прескачайки сакралната дата 1-ви май. Защо? Вероятно по същите причини за които писах по-горе! Прави са, искат всяка година да имат добри заплати и не само заплати, а имат и други искания, които бяха валидни за друга система. Остава да протестират и на първи май, да ги обвинят, че са комунисти и да загубят всичко. Хитри! Българина /в случая българката/ все мисли да надхитри другите и той да е добре, пък другите…вълците ги яли. Затуй, уважаеми варненски и български наемни работници и служители, скъпи пенсионери, сме на това дередже. Разединението е добро дошло за господаря, за оная, другата класа, която Ви изсмуква и последните парици, чрез 20 % ДДС и други данъци, чрез моловете, аптеките и услугите, чрез сметките за ток, вода, интернет и последните левове за игрите на Пеевски. Те  изобщо не се страхуват, че взетите от Вас пари могат да ги заразят с комунизъм! А, Вие  стойте си и на 1-ви май в къщи,за да не се хванете „опасната зараза“! Останете си бедни, но десни! А ние,истинските леви, като нямаме Вашето мощно присъствие, ще се повеселим, вместо да протестираме, може и да се почерпим за празника, така е в Булгаристан на 1-ви ма

Балоните се пукат!

Балонът-Тодор Жеков единствен представляващ БРСП, се спука. Предстои да се спукат още балони, надувани тъй дълго и тъй силно от него през изминалата година и през І-вото тримесечие на тази година.Много хора се подадоха на лъжите му,не бяха виновни хората, той размахваше под носа им едно грешно решение на СГС. Той знаеше, че е грешно, аз му казах още в началото и му дадох пример с други грешки на СГС, който обаче винаги Съда ги поправяше ,когато бе сезиран. Но господин Жеков не го сезира, господина се възползва от това парче хартия, да се хвали наляво и дясно и да доказва, какви огромни права му дава то. Особено срещу такива членове, които имат „наглостта” да му искат оставката. Лъга ръководители на близки партии, че само той единствен представлява партията, без решение на НК тича сума ти време по страната да прави обединение с име и без име, за което аз предупредих с имейл някой от тях, че подписа на Тодор Жеков, не ангажира партията ,тъй като трябва и съгласието първо на НК, а след това и на другия съпредседател д-р Пенка Бетовска. Но върха той постигна при  НАЗНАЧАВАНЕТО /думата е точна, човека владее партията, като еднолична фирма, не му трябва колективното решение на НК, с верни нему членове и нечленове, след  грубо нарушаване на Устава на Партията осъществява идеята си  за извънреден конгрес, проведен на 17 февруари във Варна! / Пак предупреждавам вероятните „делегати”: -„не си харчете парите и времето” и пак ГОСПОДИНЪТ заплашва: „Ще Ви покажа какви писма е писал В. Жеков? И какво стана накрая? Аз си мислех, че балоните на лъжите му ще се пукнат на заседание на делото в СГС подадено от него, то се оказа много по рано- върнаха му  документите, защото са подписани само от него! След три години СГС му заби оглушителен шамар: Не важиш сам! Търси за съгласие другия съпредседател! Каква неправда- да държиш документ в джоба си,че само ти представляваш партията-/ В НАРУШЕНИЕ НА УСТАВА/  и  да те карат да се съобразяваш там с някаква си Бетовска / с интелект, образование и политическа грамотност поне 3 пъти по големи от неговите/ за посредственият човек, помислил  се за нещо е толкова обидно……!!

      На 23 юни 2019 г. в конферентната зала на хотел "Раховец"в гр.Горна Оряховица се проведе II -рият в историята на партията извънреден конгрес. Присъстваха представители на обл.организации от София,София област,Пловдив,Варна,Шумен,Бургас,Враца,В.Търново,Ямбол и Плевен.Избрано беше ново ръководство на партията.Новите съпредседатели на НК на БРСП са другарите Йордан Малджански и Георги Иванов.Да им пожелаем успех!

Йордан Малджански- съпредседател на Българската работническо-селска партия.

 

ДОВЕРИЕТО КЪМ ГРАЖДАНИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ „ГЕРБ“Е СРИНАТО С АЧС. СЕГА Е МОМЕНТА ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА ВСИЧКИ СЕЛЯНИ И ОНЕЗИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ИСКАТ ДА Я ИМА БЪЛГАРИЯ ДА НИ ПОДКРЕПЯТ НА ТЕЗИ ИЗБОРИ . НАШИЯТ ДЕВИЗ, НА БРСП, Е:"НИТО ЕДИН ГРАЖДАНИН ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ СЕЛСКИ КМЕТ“. ВСИЧКИ КОИТО СЕ ЧУВСТВАТ БЪЛГАРИ И ЗАСЕГНАТИ ОТ ДЕЙСТВИЯТА НА ГРАЖДАНИТЕ ПРИ ТАЗИ АЧС И ОНЕЗИ, КОИТО НЕ СА ДОВОЛНИ ОТ ДОХОДИТЕ  И НАЧИНА СИ НА ЖИВОТ, ДА МИ СЕ ОБАДЯТ НА ТЕЛ.0878949214,0894266499, ЗА ДА КООРДИНИРАМЕ ДЕЙСТВИЯТА СИ. ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ ТРЯБВА ДА ОРГАНИЗИРАМЕ ЕДИН ПРОТЕСТ НА НЕДОВОЛНИТЕ ОТ 10 ГОДИШНОТО "УПРАВЛЕНИЕ " НА ГРАЖДАНИТЕ, ПРЕЗ КОЕТО ВРЕМЕ ОТКРАДНАХА ОТ ПРСР 18 МИЛИАРДА ЛЕВА, ИЗГОНИХА 1.5 МИЛИОНА СЕЛЯНИ , ЗАКРИХА 800 СЕЛА И ОБЕЗЛЮДИХА ЦЕЛИ РЕГИОНИ, КАТО СЗБ.

Българска работническо-селска партия

Организационен Комитет

С правата на Национален Комитет, съгл. Чл.29 от Устава на партията.

Контакт: email: brsp90@hotmail.com,

         Gsm: 0889988576

Изх.№ 1/30.08.2019 г.

 

До всички областни организации на БРСП

 

            Другарки и другари,

            Съгласно решение на сформираният Организационен Комитет/ ОК/ на който имам честта да съм председател, II-рият извънреден конгрес на партия /VII редовен/ ще се проведе на 10.10.2019 г. от 12 ч., в гр. Горна Оряховица- хотел „Раховец“. Сборен пункт,чакалнята на гарата, до 11 часа.

            Вашата областна организация има право на толкова делегата колкото са записани за Вашата област в решението на ОК. В това число не влизат досегашните членове на НК и НКРК, които по право участват в работата на Конгреса.

            Необходимо е до 5 ноември 2019 г. да проведете областните конференции или събрания, на които да изберете делегатите. От всяка област делегатите трябва да носят на Конгреса протокол от обл.конференция или събрание.

            Протокола с решението на Организационния Комитет, заедно с примерните протоколи от областните конференции и събрания са публикувани на страницата на партията-brsp-party.ml

            Желая Ви успешна работа.

              Председател на Орг.К-т:………………………  /Максим Генов/

Прочети в раздел "Новини-Декларации" нова декларация от 25 .01. за отношението на БРСП към решението за изучаване на "комунизма"в 10-тите класове на училищата
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now