1/12

Партията е основана от работници в местността "Аладжа Манастир"-Варна.  Тя има за цел да работи за по-доброто бъдеще на работниците.  Трябва да подобрим условията на труд, нашите училища и образователна система и създадем повече работни места. Но това няма да стане в условията  на капитализъм, защото както казва приятел в Фейсбук, цитирам Delcho Grancharov: "Контролиран Капитализъм няма! Капитализмът затова се нарича "капитализъм" - защото интересите на капитала определят обществените отношения! Контролът на тези интереси се нарича "социализъм" - тук интересите на обществото определят отношенията в обществото и парите/капиталът се използва само като средство за постигане на поставените от интересите на обществото цели!" Затова партията ще се бори за смяна на системата. Смяна на капитализма с истинският Марксовия социализъм, който не е прилаган в България.

УСТАВ на БРСП,
приет на последния редовен VI конгрес, август 2015, вкл.с приетите изменения на чл.27 и 29 на II изв.конгрес 2019 г.

    Българската работническо-селска партия (БРСП) е партия на работническата класа и целия наемен труд изобщо, партия на работниците от града и селото и останалите трудещи се в Република България. БРСП включва в редовете си и научната, както и художествената интелигенция, възприемаща марксизма като своя идеология (наука). БРСП е техен ръководител и организатор в борбата за социализъм. В своята дейност партията се ръководи от марксизма, като прилага неговите (научни и приложни постижения и) принципи, независимо от променящата се икономическа и политическа конюнктура.
    БРСП счита себе си за наследник на славната Благоевска партия, създадена на връх Бузлуджа през 1891 година. След многобройни превратности и превъплъщения през тези години досега в много и различни догматични, сектантски или ревизионистични формирования на неунищожим опортюнизъм, днес тази Благоевска партия намира ясния си марксистки облик в Българската работническо-селска партия.
    Партията ще се бори за установяване на власт на социализма. БРСП разбира социализма като общество на социална справедливост и социален равен старт, заложени още в трудовете на класиците на марксизма; общество без класи и партии, т.е. без класов антагонизъм и експлоатация - нито на човек от човека, нито на човек от държавата; най-демократичното общество от всички възможни, стъпващи върху стоково-парични отношения, като първа фаза на социализма; общество в дух на свобода и свобода на духа; преход към безкласовото (и безпартийно общество) - комунизма.
    Партията е убедена, че единствено социалистическата демокрация ще премахне основата на етнически вражди, расова дискриминация, национализъм и шовинизъм. Тя е за солидарност с всички работници и трудещи се по света, за мир и разбирателство. Партията приема диалектическия принцип, че има ли антагонистични класи, има и класова борба в защита на угнетените слоеве от обществото. БРСП е изградена и се ръководи в своята дейност от принципа на демократическия централизъм. Тя отстоява твърдо колективността в ръководството и решенията си.
    БРСП е част от световното работническо и комунистическо движение и развива връзките си с неговите ръководни партии от всички части на света.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА, ТЕХНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ПРАВА

     Член 1. Член на партията може да бъде всеки гражданин на Република България,навършил 18 години, който признава Устава и Програмата на партията, членува в една от партийните организации, изпълнява решенията на партията и редовно плаща членския си внос.

а) Забранява се приемането на членове на партията с доказани нацистки, расистки, терористични или други подобни античовешки възгледи и идеи;
б) Не може да бъде член на Председателството на НК на БРСП лице , което в стопанската си дейност ползва наемен труд. Изключения -- само по решение на Националния комитет.

     Член 2. За да имат право в партията да членуват граждани, признаващи (и разбиращи) учението на Маркс и Енгелс за основополагащо, но се различават по привързаност към различни учени, теоретици и практици, наследили и доразвили учението на великите мислители, могат да създават идейни течения:

а) Идейните течения се създават от минимум 10 члена на партията с избрано име и водач с писмено уведомление до един от съпредседателите на НК;    
б) Член на идейно течение не може да бъде наказван и изключван на събрание на низовата организация, в която членува, без съгласието на водача на идейното течение;  
в) В заявленията на новите членове на партията да има възможност същите да посочат към кое от съществуващите течения искат да се включат;
г) Всички декларации, обръщения от името на Председателството и НК се съгласуват с водачите на идейните течения. Писмено изявление от името на партията не може да излезе, ако няма консенсус по него.

     Член 3. Всеки член на партията е длъжен:

а) Да работи за повишаване на своята политическа (и научна) култура, като изучава марксизма (и неговите съвременни приложения) и го разпространява сред привържениците и симпатизантите на партията (и особено сред народа);
б) Да спазва строго партийната дисциплина, да участва активно в политическия живот на партията и да провежда на дело нейната политика и решения;
в) Да се намесва активно, когато партиен член не спазва партийната дисциплина и нарушава партийната етика, морал и единство;
г) Да разширява и заздравява връзките си с трудещите се, като своевременно откликва на поставените от тях (проблеми и) въпроси;
д) Да бъде честен  и искрен пред себе си и партията като така участва в развитието на самокритиката и критиката в партията;
е) Да води безпощадна борба срещу опитите за разцепление, фракционност,двуличие,вождизъм и други явления,които биха нанесли вреда на партият;
ж) Да заплаща членския си внос на всяко тримесичие;
з) Член на партията няма право да членува в други политически партии;

     Член 4. Всеки член на БРСП има право:

а) Да участва в свободно и делово обсъждане на въпросите на партийната политика, както на партийни събрания, така и в партийния печат (и други медии);
б) Да се изказва свободно на партийни събрания за дейността на който и да е партиен член, ръководство и организация, да критикува грешките и слабостите, независимо от това кой ги е допуснал и какъв пост заема в партията;
в) Да участва в изборите за ръководни органи на партията и сам да бъде избиран в тях;
г) Да участва лично, когато се разглежда партийното му
положение и се взема решение по неговата дейност, поведение или провинение;
д) Да се обръща по всички въпроси при необходимост с молба, жалба, заявление или сигнална записка към висши партийни органи и да иска от тях отговор.

     Член 5. Встъпването в партията става само индивидуално.
В партията се приемат лица без съдебно криминално минало не само из средите на работническата класа, но из средите на целия наемен труд изобщо, както и лица от студентската младеж, от научната и художествената интелигенция.

а) Всеки, който е навършил 18 години и желае да стане член на партията, подава заявление в съответната партийна организация, които го разглеждат в срок до един месец от датата на подаването им;
б) Приемането се обсъжда на общо събрание на партийната организация в присъствието на кандидата. За приет се счита онзи кандидат, за когото са гласували повече от 50 на сто
от присъстващите на събранието, а то е редовно, ако на него присъстват не по-малко от две трети от членовете на организацията. Решението за приемането на нов член влиза в сила след утвърждаване от по-висшия орган;
в) След приемането в партията новият член получава партийна книжка в срок до един месец;
г) Всеки новоприет член на партията плаща встъпителен членски внос в размер,определен от последния конгрес, както и стойността на членската книжка.

      Член 6. Ако партиен член в продължение на две тримесичия  не заплати членския си внос без уважителни причини и не направи това след напомняне, се счита за доброволно напуснал партията. За случая не е необходимо вземане на решение, но ръководството на партийната организация уведомява своите членове и известява по-висшестоящия партиен орган.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
ОРГАНИЗАЦИОНЕН СТРОЕЖ НА ПАРТИЯТА

      Член 7. Партията се изгражда на принципа на демократическия централизъм, който означава:

а) изборност за всички членове на партията за всички нейни ръководни длъжности и органи;
б) сменяемост по всяко време за всички членове на партията за всички ръководни длъжности и органи без изключение;
в) отчетност на партийните органи периодично пред своите партийни организации и пред по-висшите органи;
г) колективност на работа, като висш принцип на партийно ръководство. Колективността на ръководство не освобождава отделния член от лична отговорност при изпълнение на задачите;
д) задължителност на решенията на по-висшите органи за по-нисшите. Спазване на строга партийна дисциплина и подчинение от малцинството на мнозинството, след като е взето решение. То има безусловна задължителност за всички, независимо дали са гласували "за" или "против" него.

     Член 8. За разширяване на демократизма се въвежда и принципът на мандатност. Това означава, че се въвеждат до 2 (два) последователни мандата за едно и също лице на една и съща длъжност, като мандатът се простира между свикванията на два редовни конгреса. 

Забележка 1: В случай на извънреден конгрес мандатът се прекратява и може да не се зачита. Решение за това взема събранието или конференцията на съответната партийна организация, а за членове на Националния комитет -- Конгресът.
Забележка 2: Мандатът се прекратява и по настояване на повече от 50 на сто от членовете на партийната организация, която е избрала длъжностното лице.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

         Член 9. Избирането на партийни органи става чрез тайно гласуване. Кандидатурите на всеки кандидат се обсъждат отделно като всеки партиен член (или делегат) има право на критика, отвод и нови предложения. Избран е онзи кандидат, за когото има подадени повече от 50 на сто гласове.

НИЗОВА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ

        Член 10. По местоживеене и по интереси се създават низови партийни организации при наличието на не по-малко от трима членове. Те се утвърждават от общинските партийни комитети, за което се известява писмено по-висшия партиен орган. Висш орган на низовата партийна организация е партийното събрание.
        Член 11. Всички низови партийни организации решават местните въпроси автономно, ако това не противоречи на Устава и Програмата на партията, както и на законите на страната.
        Член 12. Всяка низова партийна организация се ръководи от партийно бюро, като тя сама определя броя на неговите членове. То се избира на партийно събрание и се състои от председател, заместник-председател, касиер и членове. Малките партийни организации (до 10 членове) избират само председател, секретар и касиер.
      Партийните организации провеждат събрания не по-рядко от един път в месеца.
        Член 13. Низовите партийни организации образуват общинска партийна организация.
        Член 14. Низовите партийни организации свързват партията с широките трудови маси, с нейните ръководни органи и представляват партията пред местните органи на властта.Тяхна неотменима задача е да привличат нови надеждни членове на партията.

ОБЩИНСКА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ

        Член 15. Висш орган на общинската партийна организация е общинската партийна конференция, а между конференциите -- общинският партиен комитет. В своята работа той се ръководи от решенията на партията, от нейните ръководни органи и от своите решения. Редовни общински конференции се свикват един път в годината от съответния комитет, а извънредни -- по решение на общинския партиен комитет или по искане на една трета от броя на членовете на общинската организация, или по искане на една трета от делегатите, участвали в последната конференция. Нормите за представителство и избор на делегати за съответната конференция се определят от общинския партиен комитет.
     Общинската партийна конференция изслушва и се произнася по отчетния доклад на общинския партиен комитет и общинската контролно-ревизионна комисия. Обсъжда въпросите на партийната дейност на територията на партийната организация. Избира общински комитет(ОбщК) и общинска контролно-ревизионна комисия (ОбщКРК). Избира и делегати за областната партийна конференция.
         Член 16. Пленум на общинската партийна организация се свиква най-малко един път на шест месеца. Извънреден пленум се свиква при необходимост, като задължително се уведомява областния партиен комитет. За присъстващо лице се счита всеки член на ОПК, с когото е установена връзка с всякакви средства за комуникация по време на заседанието.
         Член 17. Всеки общински комитет на свой първи пленум избира бюро в състав,определен от пленума,в който влизат: председател, заместник-председател и членове. Председателят се избира от общинския комитет.
         Член 18. ОбКРК на свое първо заседание избира председател, заместник-председател и членове. Тя следи за спазването на Устава и Програмата на партията, изпълнението на решенията на Националния комитет, ОК и ОбщК на партията.
          Член 19. Общинската контролно-ревизионна комисия потвърждава или отхвърля решенията на низовата партийна организация относно наложено наказание на провинил се партиен член.
         Член 20. Общинските партийни организации образуват областна партийна организация. 

ОБЛАСТНА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ

         Член 21. Висш орган на областната партийна организация е областната партийна конференция,а между конференциите -- областният партиен комитет. В своята работа той се ръководи от решенията на Националния комитет и от своите решения.
         Член 22. Редовна областна конференция се свиква един път на една година,а извънредна -- по решение на областния партиен комитет или по искане на една трета от общия брой на областната партийна организация,или по искане на една трета от делегатите, присъствували на последната конференция.
       Областната партийна конференция изслушва и се произнася по отчетния доклад на областния партиен комитет и доклада на областната контролно-ревизионна комисия. Конференцията обсъжда въпросите на партийната работа на територията на организацията, както и избира областен комитет и областна контролно-ревизионна комисия.
        Забележка: Градската партийна организация в София е с права на областна организация.
         Член 23. Областният партиен комитет (ОПК) се свиква на пленум най-малко един път на шест месеца. Извънреден пленум се свиква при необходимост, като за него задължително се уведомява Националния комитет. За присъстващо лице се счита всеки член на ОПК, с когото е установена връзка с всякакви средства за комуникация по време на заседанието.
         Член 24. Всеки областен партиен комитет на свой първи пленум избира бюро в състав: председател, двама заместник-председатели и членове.
        Член 25. Областната контролно-ревизионна комисия (ОКРК) на свое първо заседание избира председател,двама заместник-председатели и членове. Тя контролира спазването на Устава и Програмата на партията,изпълнението на решенията на Националния комитет и решенията на ОК на БРСП.
       Член 26. Областната контролно-ревизионна комисия потвърждава или отхвърля решенията на общинската партийна организация относно наложено наказание на провинил се партиен член. Решенията на ОКРК не могат да се отменят от никакъв друг партиен орган,освен от Националната контролно-ревизионна комисия. От своя страна ОКРК не може да отменя решенията на общинската партийна организация, но може да излиза пред нея с предложения за отменяне на дадени решения. Ако това не стане, ОКРК поставя въпроса пред Националната контролно-ревизионна комисия с молба той да бъде разгледан на поредния пленум на Националния комитет на партията. Ако и той се произнесе незадоволително,въпросът се отнася до Конгреса на партията.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ВИСШИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

         Член 27.Нова редакция на този член приета на II изв.конгрес:  Висш   орган на БРСП е Конгресът. Редовен конгрес се свиква веднъж на три години. Извънреден конгрес се свиква по инициатива на Националния комитет на БРСП или по искане на 1/3 от областните организации представени на последния конгрес с делегати представляващи също 1/3 от общия брой делегати на последния конгрес.
         Член 28. Датата и дневният ред на редовния конгрес се обявяват не по-късно от два месеца преди конгреса,а за извънредния -- два месеца и половина.Нормите за представителство на конгреса и начинът за избор на делегати се определят от Националния комитет на партията.Членовете на НК имат право да участват в работата на следващ конгрес,с правата на делегати, без да бъдат избрани за делегати.

          Член 29.Нова редакция приета на II изв.конгрес: Когато Националният комитет на партията не свика извънреден конгрес в срок от 1 /един/ месец от получените искания на Областните организации, същите организации, които са поискали свикването на конгреса, могат да сформират организационен комитет с правата на Национален комитет за свикване на извънреден конгрес.


          Член 30. Конгресът
            а) обсъжда докладите на Националния комитет (НК) и Националната контролно-ревизионна комисия (НКРК) и взема решения по тях;
            б) приема, допълва и изменя Устава и Програмата на партията;
            в) определя линията по вътрешната и външната политика на партията;
            г) избира Национален комитет и Национална контролно-ревизионна комисия на партията;
            д) определя своите печатни органи и имената им.
          Член 31. Националният комитет и Националната контролно-ревизионна комисия се избират в състав, определен от Конгреса. В случай на излизане на членове от състава на НК и НКРК, те се попълват на пленума.
          Член 32. За времето между конгресите партията се ръководи от Национален комитет, който:
             а) конкретизира и развива решенията на Конгреса и осъществява ръководството за тяхното изпълнение;
             б) теоретично осветлява назрели проблеми на обществото;
             в) избира главни редактори на печатните органи;
             г) разпределя средствата на партията. Ръководи и контролира изпълнението на нейния бюджет;
             д) представлява партията при взаимоотношенията й с други партии и организации и частни лица;
             е) редовно информира партийните организации за своята работа.
          Член 33. Националният комитет на партията на свое първо заседание след конгреса избира председателство за ръководство на партията между пленумите и секретариат за текущата дейност от организационно-изпълнителен характер. НК на БРСП избира двама съпредседатели на Националния комитет и определя състава на председателството и секретариата, като съпредседателите, членовете на председателството и секретариата могат да бъдат отзовавани по всяко време с минимум 50% + 1 от членовете на НК.
            Член 34. Националният комитет свиква не по-малко от едно пленарно заседание на шест месеца. Извънредни пленуми се свикват по инициатива на НК на БРСП, на секретариата или по искане на една трета от членовете на НК. За присъстващо лице се счита всеки член на НК с когото е установена връзка с всякакви средства за комуникация по време на заседанието.
            Член 35. На всеки пленум задължително присъства и председателят на Националната контролно-ревизионна комисия. Членове на НКРК на разширен пленум участват в работата му със съвещателен глас.
             Член 36. Задачите на Националната контролно-ревизионна комисия са :

а) да привлича към партийна отговорност членовете, които са нарушили Устава и Програмата на партията, партийната дисциплина и морал;
б) да разглежда молбите, жалбите и възраженията срещу решения на партийните организации и органи, за изключване от партията и други партийни наказания;
в) да дава мнения по съставянето на бюджета и неговото изпълнение, да следи за правилното изразходване на паричните и материални средства, както и стопанисването на партийното имущество;
г) да избира бюро в състав: председател и заместник-председатели;
д) да свиква заседания не по-рядко от един път на шест месеца.

            Член 37. За изпълнение на решенията на партията в Националния комитет и по места се създават отдели:
                а) организационен;
                б) идеологически;
                в) икономически;
                г) административен;
                д) международен (само в НК).
                е) НАУЧЕН;
     По решение на Националния комитет на партията могат да се създават или закриват отдели в зависимост от необходимостта за това.
           Член 38. Конгресът избира почетен председател на партията - член на партията, който има големи заслуги за създаването и развитието на партията. Той има само представителни и съвещателни функции

  РАЗДЕЛ ПЕТИ
 Права и задължения на съпредседателит
е

     Член 39. Колективните решения на висшите органи на партията се представят пред членовете, държавните органи, средствата за информация, другите партии и организации, банки от писмени документи, подписани от съпредседателите, както следва:

1. Пред държавните органи /избори / – с подписите на двамата съпредседатели,
2. Във всички останали случаи - с подписа на единия от двамата съпредседатели, като подписващият съпредседател съгласува документа с другия съпредседател по телефона или по друг способ.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ
НАКАЗАНИЯ

    Член 40. За нарушаване на Устава на БРСП ,за неизпълнение на партийните задачи,при опити за фракционна дейност и разцепление на партията,за прояви на кариеризъм, погазване на партийния морал и етика,се налагат следните на-казания:
     ЗА  ПАРТИЙНИТЕ  ОРГАНИЗАЦИИ -- предупреждение ,порицание , разпускане на организацията;
     ЗА  ПАРТИЙНИТЕ  ЧЛЕНОВЕ  --  бележка , мъмрене ,порицание, строго мъмрене, изключване от партията. Ако партийният член членува в идейно течение, изключване - само при писмено съгласие на водача на идейното течение.
     Провиненията на партийните членове се разглеждат в партийните организации, в които членуват. Отговорността е лична и конкретна, групова отговорност няма.
     Член 40 /а/.
а) Въпросът за изключване на партиен член се решава от събранието на партийната организация. Решението се смята за прието, ако за него са гласували повече от 50 на сто от членовете на организацията, при спазване условията на чл.39
б) решенията на партийните организации за изключване от партията,а също и жалбите на изключените от партията и на получилите други наказания се разглеждат от съответните партийни органи в срок до 2 месеца от деня на постъпването им.
     Член 41. Въпросът за привличане към партийна отговорност на член на НК или член на НКРК се решава от Националния комитет на партията. Въпросът за изваждане от състава на член на НК или член на НКРК се решава от Конгреса, а между конгресите -- от пленума на НК. Решението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от делегатите на Конгреса, а на пленума между конгресите -- повече от две трети от членовете на Националния комитет.

РАЗДЕЛ СЕДМИ
ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА НА ПАРТИЯТА И ИМУЩЕСТВО

     Член 42. БРСП е юридическо лице и седалището на Националния комитет и адресът се определя от последния конгрес на партията.
    Член 43. БРСП осъществява своята дейност на принципа на самоиздръжка. Паричните средства се набират от постъпления от членски внос; доброволно събиране на средства; дарения; стопанска дейност, позволена от закона; наследства и др.
    Член 44. Членският внос се събира всяко тримесечие, както следва: 
      безработни и членове на партията в тежко материално състояние се освобождават от членски внос;
      за неработещи пенсионери с доход до минималната работна заплата и учащи се -- 1 лв на месец
      за всички останали – 2 лева на месец
                  Встъпителният членски внос е 2 лв.
     Член 45. Членският внос се разпределя по следния начин:
      за низовите партийни организации -- 20%;
      за общинските партийни организации -- 15%;
      за областните партийни организации -- 15%;
      за Националния комитет на партията -- 50%.
       Ал.1. С имуществото на партията се разпорежда Председателството.

РАЗДЕЛ ОСМИ
СИМВОЛИ НА ПАРТИЯТА

      Член 46. Символи на партията са: знамето е разделено по диагонал като горната част е в червен цвят, а долната -- в зелен.На него има сърп и чук, отделно - юмрук и изписано името на партията.

РАЗДЕЛ  ДЕВЕТИ
ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ И  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

     Член 47. Избраните общински съветници и народни
представители, членове на БРСП, образуват група на общинските съветници, съответно -- на народните представители, и развиват дейността си, спазвайки Правилника на вътрешния ред на общинските съветници, съответно -- на Народното събрание.
     а) общинските съветници и народни представители, излъчени от БРСП, в своята работа отстояват интересите на работническата класа и всички трудещи се в Република
България;
     б) общинските съветници и народни представители привеждат в изпълнение издигнатата по време на предизборната борба програмна платформа на партията.
     Член 48. БРСП се представлява пред другите партии и държавни органи от съпредседателите и лица, упълномощени от Националния комитет, като всяка проява става след обсъждане и съгласуване с останалите членове на НК.

РАЗДЕЛ  ДЕСЕТИ
НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПАРТИЯТА

      Член 49. БРСП постига своите цели като спазва:
1. Конституцията на Република България;
2. Законите на страната;
3. Политическите, социалните и икономическите си програми;
4. Своя Устав.
5. Научните разработки на марксизма от Маркс и Енгелс, обогатени и усъвършенствани до ден днешен от други учени.
      Член 50. БРСП отрича, отхвърля и се противопоставя на всякакви форми на насилствено постигане на политическите си цели или завземането на държавната власт.

РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТИ
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА

      Член 51. Съществуването на партията не се ограничава със срок.
      Член 52. Прекратяването,сливане с друга партия или партии,вливането в друга партия става само след решение на Конгрес.
      Член 53. При прекратяване на партията се извършва ликвидация.
1. Ликвидацията се извършва от Председателя на НК или от друго лице-член на НК избрано от НК. Ликвидаторът извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на партията, чрез осребряване на имуществото и удовлетворяване на кредиторите;
2. Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя от НК;
3. Лицата придобили имущество,съгласно преходната точка, отговарят за задълженията на Партията до размера на придобитото.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

      Член 54. Всички вътрешно организационни въпроси, които не са уредени в настоящия Устав, се решават от НК с квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете на НК.
      Член 55. За всички неуредени в настоящия Устав въпроси се прилагат ЗПП, ЗЮЛНСЦ и действащото законодателство.
      Член 56. Настоящият Устав е приет от делегатите на VI конгрес на партията, състоял се в СОФИЯ на 05 юли 2015  година. 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now