Българска работническо-селска партия

Организационен Комитет

За провеждането на извънреден конгрес

емаил: в Интернет: brsp90@hotmail.com, стр.в интернет: brsp-party.tk

 

 

Протокол

От първото заседание на Организационният комитет за провеждане на извънреден конгрес

 

            Днес  08  IV 2019 г. в София и Варна, /по интернет връзка чрез Skype и по gsm, съгл. чл.34 от Устава/  се проведе първото заседание на сформирания организационния комитет /ОК/, след отказа на членовете на НК да се съберат и обсъдят искането на седемте областни партийни организации, за свикването на извънреден конгрес /чл.29/.

            В София присъстваха: Максим …………………….Генов, Пенка Недялкова Бетовска- съпредседател на НК , Росица Димитрова Антова- зам. Председател на НК, Стилиян Иванов Гацински -от Враца.

Установи се телефонна връзка с Борислав Кирилов Маринов от гр.Кнежа и с Борис Колев Иванов от гр.Ямбол. Съгласно чл.34 от Устава, те също се смятат за присъстващи на заседанието.

            Във Варна присъстваха: Атанас Венецков Николов-член на НК, Васил Петров Жеков-представляващ НКРК, Георги Иванов Георгиев от Варна, Стоян Иванов Василев от Пловдив и Зюлкюф Ахмед Бурук от гр.В.Преслав.

            Установи се телефонна връзка с Тонислав Стефанов Станев от гр. Горна Оряховица. Съгласно чл.34 от Устава, той също се смятат за присъстващ на заседанието.

Или общо присъстващи- 12 члена на БРСП основаващи Организационен Комитет/ОК/ с правата на НК, за провеждане на Извънреден конгрес.Всички членове на ОК гласуваха за свикването на II-ри извънреден /VII- ми пореден/ конгрес на партията.

След направените разисквания, ОК взе следните решения:

-Присъстващите избраха за председател на ОК др. Максим…………………………….Генов и за  Секретар-Росица Димитрова Антова.

            -Председателят предложи следния дневен ред:

1.Определяне на датата,местото и дневния ред на конгреса,

2.Определяне на комисиите които да докладват на конгреса,

3.Определяне представителността за конгреса и броя на делегатите по области.

По т.1 се изказаха другарите Пенка Бетовска, Васил Жеков, Тонислав Станев и Зюлкюф Бурук.

-Предложени бяха градовете: София, Горна Оряховица и Велики Преслав.

С  10 гласа, 1 против и  1 въздържал се, прие  конгресът да се проведе в гр. Горна Оряховица.Сборен пункт-чакалнята на ж.п.гара, 11,00 часа.

-Датата на конгреса се определи на 23 юни 2019 г.

-Единодушно беше гласувано решението, конгреса да се занимае само с една точка: Избор на ново ръководство на партията в състав, съгласно приетия на VI-тия конгрес- НК, НКРК, председателство и 2-ма съпредседатели.

Така се очерта и прие дневния ред на Конгреса, които ще се проведе на 23 юни 2019 год. в гр.Горна Оряховица.

  1. Доклад на председателят на мандатната комисия. Докладва председателят на мандатната комисия

  2. Причини за свикването на извънреден конгрес и състояние на партията- докладва Пенка Бетовска.

  3. Доклад на председателят на комисията по проектолистата. Избор на нов състав на НК и НКРК.

  4. Първи пленум на НК за избор 2-ма съпредседатели,5-членен състав на председателството, длъжности в председателството. Избор на председател и зам.председател в НКРК.

 

По т.2 се изказаха другарите Атанас Николов, Георги Иванов и Борис Иванов и Росица Антова.

-Единодушно се  стигна до решението да се създадат две комисии: мандатна и по проектолистата, от по 3-ма члена.За мандатната комисия бяха избрани: Борис Колев Иванов- председател, Борислав Кирилов Маринов и Стоян Иванов Василев.

-Единодушно за комисията по проектолистата бяха избрани: Максим …………………..Генов, Пенка Недялкова Бетовска и Росица Димитрова Антова.

По т.3 се изказа другаря Васил Петров Жеков. Той предложи и се прие нормата на представителност да остане същата, като за VI-тия конгрес,а също така докладва, че съгласно Устава, чл.28, членовете на НК и НКРК по право участват в работата на следващ конгрес, а те са всичко-----------------10 делегата.

-Съгласно НП и членския състав на партията, делегатите по области се определят така::

                                   от София-------------------------------------------------------    3

                                   от София област ---------------------------------------------   1

                                   от Враца --------------------------------------------------------- 2

                                   от Плевен ------------------------------------------------------   2

                                   от В.Търново---------------------------------------------------- 1

                                   от Шумен--------------------------------------------------------  5

                                   от Варна---------------------------------------------------------- 3

                                   от Пловдив -----------------------------------------------------  5

                                   от Ст.Загора-----------------------------------------------------  1

                                   от Ямбол--------------------------------------------------------   1

                                   от Сливен-------------------------------------------------------   1

                                   от Хасково------------------------------------------------------- 1

                                   от Бургас --------------------------------------------------------  2

                                   …………………………………………………………………………………..

                                   …………………………………………………………………………………..

                                   …………………………………………………………………………………..

                          -От области , където няма изградени структури, до конгреса се допуска участието само на един учредител на организацията, своевременно подал заявление за членство в Партията.

    -Задължава Васил Жеков до  15.04.2019 г- г. да публикува настоящето  решение в  Интернет страницата на БРСП  brsp-party.tk, в страницата на партията във ФБ и в блога на партията http://gevara01.blog.bg/ в същия срок.

   -Задължава председателят и секретарят на ОК до 20.04.2019 г. писмено да уведомят областните председатели за настоящето решение и за броя на делегатите по области.

           

         Поради изчерпване на дневния ред, първото заседание на ОК  беше закрито.

Подписали:

Председател на ОК………………………..                         Секретар:…………………….

Членове: ……………………………..                                      ……………………………………

                   …………………………….                                       …………………………………..

                  ……………………………….                                     …………………………………..

                  ………………………………                                      …………………………………..

                 ……………………………….                                      …………………………………..

Българска работническо-селска партия

Организационен Комитет

С правата на Национален Комитет, съгл. Чл.29 от Устава на партията.

Контакт: email: brsp90@hotmail.com,

         Gsm: 0889988576

Изх.№ 1/13.04.2019 г.

 

До всички областни организации на БРСП

 

            Другарки и другари,

            Съгласно решение на сформираният Организационен Комитет на който имам честта да съм председател, II-рият извънреден конгрес на партия /VII редовен/ ще се проведе на 23.06.2019 г. от 11 ч.в гр. Горна Оряховица.Сборен пункт,чакалнята на гарата, до 11 часа.

            Вашата областна организация има право на …………….делегата. В това число не влизат досегашните членове на НК и НКРК, които по право участват в работата на Конгреса.

            Необходимо е до 15 юни да проведете областните конференции или събрания, на които да изберете делегатите. От всяка област делегатите трябва да носят на Конгреса протокол от обл.конференция или събрание.

            Протокола с решението на Организационния Комитет, заедно с примерните протоколи от областните конференции и събрания са публикувани на страницата на партията-brsp-party.tk

            Желая Ви успешна работа.

Председател на Орг.К-т:……………………………………..

                                         /Максим Генов/

Столичната организация на БРСП-  участва активно в мероприятията по случай 135 годишнината от рождението на Георги Димитров  - 32-ят министър председател и ръководител на БКП. Очаквайте снимки и евентуално видео от честването тук!

Градската организация във Варна провежда в събота -17 юни 2017 г. общо организационно събрание за избор на градско ръководство.

Очаквайте тук новини от днешната среща в София от 16 часа -/28.06.17 г./, между ръководствата на Ком.партиите,ПП"Българска пролет" и движения, за предизборен съюз.

ПРОТОКОЛ

От заседание на актива на Варненската организация на БРСП              

               Днес 11.12.2017 год. на ежеседмичното заседание на актива на организацията във Варна, др.Иван Гецов докладва,че Тодор Жеков му се обаждал с настояване председателят на Варненската организация на БРСП др. Атанас Венецков Николов да реши въпроса с делегатите за назначения от него „VІІ извънреден конгрес” за 17.02.2017 г. във Варна. След обмяна на мисли се взе единодушно следното решение:

„VІІ извънреден конгрес” на Българската работническо-селска партия, определен за 17.02.2018 г. във Варна, според нас е неуставно обявен. Варненската организация не смята да участва в този нелегитимен „конгрес”.

                    Председател на градската организация на БРСП:      ../п/…

                                                                                                                                                                                                                                            / Атанас В.Николов/

Информационно съобщение

В Софийски градски съд е заведено регистрационно дело във връзка с решенията на  VІ пленум на НК, проведен на 5 и 6 август в курортното селище Кранево. Първото заседание на Съда се проведе на 27 октомври. Отложено е за запознаване и на двете страни с документите за 1 декември. Двете страни-  първата, вносителите на документите от VІ-тия пленум, начело със съпредседателят Пенка Бетовска, представени от адвокат Д.Горбунова и другата страна,нежелаещите да спазват Устава и решенията на пленумите, водени от съпредседателят Тодор Жеков  бяха в съдебната зала. Засега всеки остава на позициите си,липсва разбирателство.

Независимо от решението на СГС, партията върви към своя VІІ конгрес. Редно е той да бъде проведен през лятото на 2018 г.. Дали ще бъде насрочен и проведен на време, зависи много от всички членове на партията. Тодор Жеков се опита да наложи своето неуставно  ВЕТО  на два редовни пленума и „проведе” още два „пленума” с по-малко от половината членове на НК, как този човек ще организира конгрес, ако СГС не уважи искането ни, е голям проблем. Затова призива ни е: Другари, активизирайте се,приемайте нови членове ,създавайте организации, следете какво се публикува в brsp-party.ml и на страницата ни във Фейсбук

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now